Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Juridisch adviesbureau Local Tax-Postbus 2043, 9704 CA Groningen-KVK 17172519

Met verzending van het online aanmeldingsformulier verklaart u (hierna: Opdrachtgever) zich akkoord met het volgende en wordt tussen Opdrachtgever en Juridisch Adviesbureau Local Tax overeengekomen.

 1. Juridisch Adviesbureau Local Tax (JALT) dient namens Opdrachtgever, eigenaar van een woonhuis, dan wel eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning (waartoe behoren bedrijfspanden en/of sportaccommodaties) een bezwaarschrift in tegen de WOZ-beschikking 2017 en enige andere op het aanslagbiljet gemeentebelasting en/of waterschapsbelasting voorkomende belastingen, heffingen of rechten geheven door of namens de desbetreffende gemeente en/of waterschap.
 2. Opdrachtgever verstrekt JALT ten behoeve van de opstelling en indiening van het bezwaarschrift tijdig via het aanmeldingsformulier en vragenformulier gevraagde informatie en een door Opdrachtgever digitaal ondertekende volmacht.
 3. Van tijdige verstrekking door Opdrachtgever van onder artikel 2. genoemde informatie opgenomen in het aanmeldingsformulier en vragenformulier is sprake, indien JALT deze informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen uiterlijk 40 dagen na de datum welke door gemeente is geplaatst op het aanslagbiljet gemeentebelastingen en/of waterschapsbelastingen..
 4. JALT is niet verplicht tot het verrichten van werkzaamheden ter zake van onder artikel 2 bedoelde informatie in de in dat artikel genoemde formulieren welke buiten de termijn van 40 dagen als bedoeld in artikel 3 is ontvangen. Indiening van een bezwaarschrift staat dan ter vrije beoordeling van JALT.
 5. Tijdige ontvangst door JALT van onder artikel 2. genoemde informatie wordt gevolgd door een aan Opdrachtgever gerichte ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging geldt als opdrachtbevestiging. Opdrachtgever gaat akkoord met ontvangst van deze bevestiging per e-mail.
 6. Het onder artikel 2. genoemde vragenformulier bevat een korte vragenlijst over bij Opdrachtgever in eigendom zijnde woning danwel in eigendom en/of gebruik zijnde niet-woning. Deze vragenlijst kan mede worden gebruikt als onderbouwing van het door JALT op te stellen bezwaarschrift.
 7. JALT behoudt zich het recht voor geen werkzaamheden te verrichten bij een niet, onvoldoende, evident onjuiste, en een, in de zin van artikel 4, niet tijdig ingevulde vragenlijst.
 8. Gegrondverklaring van het bezwaar leidt doorgaans tot toekenning van een vergoeding wegens inschakeling door Opdrachtgever van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zijnde hier JALT. Deze vergoeding is te voldoen door een gemeente, waterschap en/of een derde welke namens betreffende gemeente en/of waterschap werkzaamheden ter zake van op het aanslagbiljet voorkomende belastingen, heffingen of rechten.
 9. Onder artikel 8 genoemde vergoeding en overige ter zake indiening en afhandeling van het bezwaarschrift toegekende (schade)vergoedingen en/of dwangsommen door een
  gemeente en/of waterschap en/of een derde welke namens deze gemeente en/of waterschap werkzaamheden ter zake van op het aanslagbiljet voorkomende belastingen, heffingen of rechten uitvoert komen volledig toe aan JALT.
 10. Opdrachtgever geeft de tot betaling van in artikel 8 en artikel 9 genoemde (schade) vergoedingen en/of dwangsommen gehouden gemeente en/of waterschap en/of een derde welke namens deze gemeente en/of waterschap werkzaamheden ter zake op het aanslagbiljet voorkomende belastingen, heffingen of rechten uitvoert toestemming in artikel 8 en artikel 9 genoemde (schade) vergoedingen en/of dwangsommen rechtstreeks te voldoen op een door JALT aangehouden bank-/girorekening.
 11. Ingeval ondanks gegrondverklaring van het bezwaar de gemeente en/of waterschap en/of een derde welke namens deze gemeente en/of waterschap werkzaamheden ter zake op het aanslagbiljet voorkomende belastingen, heffingen of rechten uitvoert besluit ter zake van een bezwaarschrift om wat voor reden dan ook geen of geen volledige proceskostenveroordeling toe te kennen is Opdrachtgever een bedrag van € 5 verschuldigd aan JALT. Voornoemd bedrag geldt per aanslag. Bij meerdere aanslagen op 1 aanslagbiljet geldt het bedrag per afzonderlijke belasting, heffing of recht.
 12. JALT bericht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de uitspraak op het bezwaarschrift per e-mail over deze uitspraak. JALT maakt daarbij gebruik van het emailadres door Opdrachtgever verstrekt bij verstrekking van onder artikel 2 genoemde informatie.
 13. JALT verstrekt na de uitspraak op bezwaar aan Opdrachtgever een advies per e-mail of het instellen van een beroepsprocedure bij een rechtbank naar oordeel JALT zinvol is.
 14. JALT is niet verplicht tot het verrichten van werkzaamheden ter zake van en beroepsprocedure, indien zij niet tot het instellen van een beroepsprocedure adviseert.
 15. Ter zake van het instellen van een beroepsprocedure is griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. Dit griffierecht komt voor rekening van Opdrachtgever.
 16. Na een daartoe door een Opdrachtgever gedaan verzoek stelt JALT beroep in bij de bevoegde rechtbank tegen de uitspraak op bezwaar van een gemeente en/of waterschap en/of een derde welke namens deze gemeente en/of waterschap werkzaamheden ter zake op het aanslagbiljet voorkomende belastingen, heffingen of rechten uitvoert.
 17. Op in artikel 16 genoemde beroepsprocedure zijn de artikelen 1 t/m artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
 18. JALT bericht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de uitspraak van een rechtbank in een beroepsprocedure per e-mail over deze uitspraak. JALT maakt daarbij gebruik van het emailadres door Opdrachtgever verstrekt bij verstrekking van onder artikel 2 genoemde informatie.
 19. JALT verstrekt na de uitspraak van de rechtbank aan Opdrachtgever een advies per e-mail of het instellen van een hogerberoepsprocedure bij een gerechtshof naar oordeel JALT zinvol is.
 20. Op een na de uitspraak van een rechtbank in de beroepsprocedure op verzoek van Opdrachtgever ingestelde hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof en daaropvolgende cassatieprocedure bij de Hoge Raad zijn de voorgaande artikelen van overeenkomstige toepassing.