Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Juridisch adviesbureau Local Tax-Postbus 2043, 9704 CA Groningen-KVK 17172519

Met verzending van het online aanmeldingsformulier en vragenformulier verklaart u (hierna: Opdrachtgever) zich akkoord met het volgende en wordt tussen Opdracht en Juridisch Adviesbureau Local Tax (hierna: JALT) overeengekomen als volgt:

1.         Juridisch Adviesbureau Local Tax dient, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 t/m 12, namens Opdrachtgever, zijnde eigenaar en/of huurder van een woning, dan wel eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning (waartoe behoren bedrijfspanden en/of sportaccommodaties), een bezwaarschrift in tegen de  aan Opdrachtgever geadresseerde WOZ-beschikking(en) en andere op het aanslagbiljet gemeente-belastingen en/of waterschapsbelastingen voorkomende belastingen, heffingen of rechten geheven door of namens de desbetreffende gemeente en/of waterschap.

2.         Opdrachtgever verstrekt JALT ten behoeve van de opstelling en indiening van het bezwaarschrift tijdig de in het aanmeldingsformulier en vragenformulier gevraagde informatie en een door Opdrachtgever digitaal ondertekende volmacht. Het vragenformulier bevat een aantal vragen over bij Opdrachtgever in eigendom en/of gebruik zijnde woning danwel in eigendom en/of gebruik zijnde niet-woning in de zin van artikel 1. Deze vragenlijst kan worden gebruikt als onderbouwing van het door JALT op te stellen bezwaarschrift.

3.         Van tijdige verstrekking door Opdrachtgever van onder artikel 2. genoemde informatie en volmacht is uitsluitend sprake, indien JALT deze informatie en volmacht van Opdrachtgever heeft ontvangen via de website //bespaarbelasting.com uiterlijk 40 dagen na de datum welke door of namens  gemeente en/of waterschap is geplaatst op het aanslagbiljet gemeentebelastingen en/of waterschapsbelastingen..

4.         Ter zake van het indienen van een bezwaarschrift ter zake van een woning is Opdrachtgever een vergoeding van € 10 verschuldigd aan JALT. Ter zake van een sportaccommodatie bedraagt deze vergoeding € 25 en ter zake van een bedrijfspand € 50,00.   Deze vergoeding geldt per aanslagbiljet. Opdrachtgever verplicht zich deze vergoeding te voldoen op een door JALT aangehouden bankrekening. Betaling vindt plaats bij verstrekking door Opdrachtgever van onder artikel 2 genoemde informatie en volmacht.

5.         Indiening van het bezwaarschrift vindt slechts door JALT plaats, indien de onder artikel 2 bedoelde informatie en volmacht tijdig zijn verstrekt en de onder artikel 4 bedoelde vergoeding tijdig en volledig is voldaan. JALT behoudt zich het recht voor geen werkzaamheden te verrichten bij een aanmeldingsformulier en/of vragenformulier dat niet is ingevuld, onvoldoende is ingevuld, onvolledig is ingevuld dan wel evident
onjuist is ingevuld.

6.         Ontvangst door JALT van onder artikel 2. genoemde informatie en volmacht wordt gevolgd door een aan Opdrachtgever gerichte ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging geldt, met inachtneming van het in artikel 4 en artikel 5 bepaalde, als bevestiging door JALT dat deze de opdracht van Opdrachtgever aanneemt. Opdrachtgever gaat accoord met ontvangst van deze bevestiging per email.

7.         Gegrondverklaring van het bezwaar leidt doorgaans tot toekenning van een vergoeding wegens inschakeling door Opdrachtgever van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zijnde hier JALT. Deze vergoeding is verschuldigd door of namens een gemeente en/of waterschap.

8.         In artikel 7 genoemde vergoeding en overige ter zake indiening en afhandeling van het bezwaarschrift verschuldigde (schade)vergoedingen en/of dwangsommen door of namens een gemeente en/of een waterschap komen volledig toe aan JALT.

9.         Opdrachtgever geeft de tot betaling van in artikel 7 en artikel 8 genoemde vergoedingen, overige (schade)vergoedingen en/of dwangsommen gehouden gemeente en/of waterschap en/of namens deze optredende derde toestemming de in artikel 7 en artikel 8 genoemde vergoedingen, overige (schade)vergoedingen en/of dwangsommen rechtstreeks te voldoen op een door JALT aangehouden bankrekening.

10.       JALT bericht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de uitspraak op het bezwaarschrift per e-mail over deze uitspraak. JALT maakt daarbij gebruik van het e-mailadres door Opdrachtgever verstrekt bij verstrekking van de onder artikel 2 genoemde informatie en volmacht.

11.       JALT verstrekt na de uitspraak op het bezwaarschrift aan Opdrachtgever een advies per e-mail of het instellen van een beroepsprocedure bij de rechtbank naar oordeel JALT zinvol is.

12.       JALT is niet verplicht tot het verrichten van werkzaamheden ter zake van een beroepsprocedure, indien JALT niet tot het instellen van een beroepsprocedure adviseert.

13.       Terzake van het instellen van een beroep is griffierecht aan de recht-
bank verschuldigd. Het griffierecht komt voor rekening van Opdrachtgever.

14.       Ter zake van het indienen van een beroepschrift is Opdrachtgever de in artikel 4 bedoelde vergoeding slechts verschuldigd, indien en voor zover JALT niet het bezwaarschrift ter zake van hetzelfde, in de beroepsprocedure aan de orde zijnde, aanslagbiljet heeft opgesteld en ter zake daarvan derhalve niet de in artikel 4 bedoelde vergoeding heeft ontvangen van Opdrachtgever.

15.       Na een daartoe door Opdrachtgever gedaan verzoek en na ontvangst van het in artikel 13 bedoelde (volledige bedrag aan) griffierecht en, indien verschuldigd, de (volledige) vergoeding als bedoeld in artikel 14, stelt JALT beroep in bij de bevoegde rechtbank tegen de uitspraak op het bezwaarschrift  gedaan door en/of namens een gemeente en/of een waterschap.

16.       Op in artikel 15 genoemde beroepsprocedure zijn de artikelen 1 t/m 6 van overeenkomstige toepassing, indien en voor zover de in deze artikelen bedoelde informatie en volmacht nog niet in de bezwaarprocedure zijn verstrekt. Artikelen 7 t/m 9 zijn eveneens van overeenkomstige toepassing. Ter zake van beide voorafgaande volzinnen dient “bezwaar” te worden gelezen als “beroep”  en “bezwaarschrift” als “beroepschrift”.

17.       JALT bericht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de uitspraak van een rechtbank in een beroepsprocedure per e-mail over deze uitspraak. JALT maakt daarbij gebruik van het e-mailadres door Opdrachtgever verstrekt bij verstrekking van onder artikel 2 genoemde informatie en volmacht of naar aanleiding van instelling van de beroepsprocedure verstrekt e-mailadres.

18.       JALT verstrekt na de uitspraak van de rechtbank aan Opdrachtgever een advies per e-mail of het instellen van een hogerberoepsprocedure bij het gerechtshof naar oordeel van JALT zinvol is.

19.       Ter zake van het instellen van hoger beroep is griffierecht aan het gerechtshof verschuldigd. Het griffierecht komt voor rekening van Opdrachtgever.

20.       Ter zake van het indienen van een hogerberoepschrift is Opdrachtgever de in artikel 4 bedoelde vergoeding slechts verschuldigd, indien en voor zover JALT niet het bezwaarschrift of beroepschrift ter zake van hetzelfde, in de hogerberoepsprocedure aan de orde zijnde, aanslagbiljet heeft opgesteld en ter zake daarvan derhalve niet de in artikel 4 bedoelde vergoeding heeft ontvangen van Opdrachtgever.

21.       Na een daartoe door Opdrachtgever gedaan verzoek en na ontvangst van het in artikel 19 bedoelde (volledige bedrag aan) griffierecht en, indien verschuldigd, de (volledige) vergoeding als bedoeld in artikel 20, stelt JALT hoger beroep in bij het bevoegde gerechtshof tegen de uitspraak op het beroepschrift.

22.       Op in artikel 21 genoemde hogerberoepsprocedure zijn de artikelen 1 t/m 6 van overeenkomstige toepassing, indien en voor zover de in deze artikelen bedoelde informatie nog niet in de bezwaarprocedure of beroepsprocedure is verstrekt. Artikelen 7 t/m 9 zijn eveneens van overeenkomstige toepassing. Ter zake van beide voorafgaande volzinnen dient “bezwaar” te worden gelezen als “hoger beroep” en “bezwaarschrift” als “hogerberoepsschrift”.

23.       JALT bericht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de uitspraak van het gerechtshof in een beroepsprocedure per e-mail over deze uitspraak. JALT maakt daarbij gebruik van het e-mailadres door Opdrachtgever verstrekt bij verstrekking van onder artikel 2. genoemde informatie en volmacht of naar aanleiding van instelling van de hogerberoepsprocedure verstrekt e-mailadres.

24.       JALT verstrekt na de uitspraak van het gerechtshof aan Opdrachtgever een advies per e-mail of het instellen van een cassatieprocedure bij de Hoge Raad naar oordeel van JALT zinvol is.

25.       Ter zake van het instellen van cassatie is griffierecht aan de Hoge Raad verschuldigd. Dit griffierecht komt voor rekening van Opdrachtgever.

26.       Ter zake van het indienen van een cassatieberoepsschrift is Opdrachtgever de in artikel 4 bedoelde vergoeding slechts verschuldigd, indien en voor zover JALT niet het bezwaarschrift of (hoger)beroepschrift ter zake van hetzelfde, in de cassatieprocedure aan de orde zijnde, aanslagbiljet heeft opgesteld en ter zake daarvan derhalve niet de in artikel 4 bedoelde vergoeding heeft ontvangen van Opdrachtgever.

27.       Na een daartoe door Opdrachtgever gedaan verzoek en na ontvangst van het in artikel 25 bedoelde (volledige bedrag aan) griffierecht en, indien verschuldigd, de (volledige) vergoeding als bedoeld in artikel 26, stelt JALT cassatie in bij de Hoge Raad tegen de uitspraak op het hoger beroep.

28.       Op in artikel 26 genoemde cassatieprocedure zijn de artikelen 1 t/m 6 van overeenkomstige toepassing, indien en voor zover de in deze artikelen bedoelde informatie nog niet is verstrekt. Artikelen 7 t/m 9 zijn eveneens van overeenkomstige toepassing. Ter zake van beide voorafgaande volzinnen dient “bezwaar” te worden gelezen als “cassatie” en “bezwaarschrift” als “cassatieberoepsschrift”.

29.      JALT bericht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de uitspraak van de Hoge Raad in een cassatieprocedure per e-mail over deze uitspraak. JALT maakt daarbij gebruik van het e-mailadres door Opdrachtgever verstrekt bij verstrekking van onder artikel 2. genoemde informatie en volmacht of naar aanleiding van instelling van de cassatieprocedure verstrekt e-mailadres.

30.       In de gevallen dat door of namens de gemeente en/of waterschap beroep, hoger beroep of cassatie is ingesteld is JALT bevoegd namens Opdrachtgever een verweerschrift in te dienen.   De artikelen 7 t/m 9 (proceskostenvergoeding, schadevergoeding en dwangsommen) gelden dan dienovereenkomstig. In artikel 4 (bezwaar), artikel 14 (beroep), artikel 20 (hoger beroep) en artikel 26 (cassatie)   bedoelde vergoedingen zijn eveneens met inachtneming van de in deze artikelen gestelde voorwaarden door Opdrachtgever verschuldigd ter zake van door JALT op te stellen verweerschriften.

31.       De uitkomst van het bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie
kan niet leiden tot teruggaaf door JALT aan Opdrachtgever van ter zake daarvan door Opdrachtgever betaalde vergoeding bedoeld in artikel 4 (bezwaar), artikel 14 (beroep), artikel 20 (hoger beroep), artikel 26 (cassatie) en artikel 30 (verweerschrift ter zake van voorgaande rechtsmiddelen).